INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GYM &FITNESS CENTER SP. ZO.O.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE..(Dz.Urz.UE L 119/1 z 4.5.2016), zwanego dalej RODO, informuję, że: – Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Zwycięska Gym & Fitness Center Sp. Z o.o. siedzibą we Wrocławiu przy ul. Szybkiej 1 f/c. – Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z umowy o członkostwo, na podstawie art.6 ust.1pkt. c RODO. – Odbiorcą Pani /Pana danych osobowych będzie Zwycięska Gym & Fitness Center Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Szybkiej 1 f/c. – Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z zawartą umową . – Posiada Pani /Pana prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania ,którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. – Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani / Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących narusza przepisy RODO. – Podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy, oraz brak możliwości: – uzyskania przez Panią/Pana rabatu wynikającego z przynależności do Klubu. – otrzymywania informacji o naszych promocjach, oraz ofertach specjalnych dostępnych poprzez np. pocztę ,kontakt telefoniczny, SMS-owy, MMS-owy, e-mailowy. – realizacji przez Pana/Panią innych uprawnień wynikających z uczestnictwa w Klubie. Pani/ Pana dane możemy przekazać naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych aby móc wykonywać nasze zobowiązania.