Regulamin

Z usług Klubu Zwycięska Gym&Fitness Center, mogą korzystać osoby posiadające aktualnie opłacony karnet miesięczny lub trzymiesięczny.

 • W klubie Zwycięska Gym&Fitness Center, możesz płacić za karnet na dwa sposoby – jednorazowym przelewem, który wykonujesz za każdym razem kiedy kończy Ci się karnet (za pomocą  platformy Przelewy24) albo stacjonarnie w klubie.
 • Klub ZWYCIĘSKA GYM&FITNESS CENTER nie przechowuje numerów kart płatniczych ani innych danych koniecznych do autoryzacji transakcji.
 • Zakupiony przez stronę karnet może być reklamowany, jeśli posiada wady stanowiące o jego niezgodności z zawartą umową sprzedaży. W przypadku reklamacji Kupujący proszony jest o wysłanie stosownej wiadomości pod adres kontakt@zwycieska-fitness.pl. Czas rozpatrzenia reklamacji to 10 dni roboczych. Przed upływem 10dni Kupujący otrzyma informację zwrotną dotyczącą decyzji.
 • Należność za karnety zakupione przez www.zwycieska-fitness.pl należy uregulować poprzez system szybkich płatności dostarczanych przez Przelewy24. W przypadku nieopłacenia karnetu podczas procesu zakupu, karnet pozostaje nieważny.
 • Wykupiony karnet miesięczny, trzymiesięczny bądź jednorazowe wejście upoważnia Klienta do uczestnictwa w zajęciach rekreacyjno-sportowych oraz do korzystania z infrastruktury (sanitarnej i usługowej) na terenie klubu Zwycięska Gym&Fitness Center, mieszczącego się przy ul. Zwycięska 14e, 53-033 Wrocław, w godzinach funkcjonowania klubu, zgodnie z ważnością i rodzajem karnetu, członkostwa oraz wg aktualnego grafiku zajęć grupowych znajdującego się na terenie klubu, w recepcji klubu oraz na stronie  www.zwycieska-fitness.pl.
 • Zakup karnetu miesięcznego obowiązuje 30 dni od daty zakupu i nie podlega zawieszeniu.
 • W przypadku zakupu karnetu bądź członkostwa WAKE UP, Klubowicz zobowiązany jest opuścić klub do godziny 16:00 w dni powszednie. W weekendy Klient w ramach wykupionego karnetu lub członkostwa WAKE UP, ma możliwość korzystania z usług w czasie godzin funkcjonowania Klubu.
 • Z usług Klubu mogą korzystać osoby pełnoletnie. Jednakże za pisemną zgodą przedstawiciela prawnego (rodzica, opiekuna), z usług klubu może korzystać osoba posiadająca min 15 lat. W tym celu rodzic, bądź prawny opiekun zobowiązany jest podpisać oświadczenie, w którym to zaznacza, że przejmuje pełną odpowiedzialność za osobę niepełnoletnią. Osoby poniżej 15 roku życia mogą korzystać wyłącznie z oferty pakietów treningów personalnych po podpisaniu przez rodzica bądź prawnego opiekuna stosownego oświadczenia, wskazującego przeniesienie pełnej odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią korzystającą z usług treningu personalnego.
 • Przy każdej wizycie w klubie, Klient zobowiązany jest do okazania recepcji klubu swojego karnetu/ karty członkowskiej.
 • Za  wydanie karty  członkowskiej  pobierana  jest  opłata  w wysokości 10,00 zł.
 • Osoba nie będąca Klientem Klubu, ma możliwość skorzystania z darmowego jednorazowego wejścia FREE PASS. W tym celu Klient zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania stosownej ankiety, Oświadczenia, zapoznania się z Regulaminem Klubu i jego podpisania.
 • Każdy klient zobowiązany jest do przestrzegania godzin funkcjonowania Klubu, które podane są na stronie internetowej www.zwycieska-fitness.pl oraz na terenie Klubu. Wszelkie zmiany w godzinach funkcjonowania Klubu będą udostępniane Klubowiczom tą samą drogą.
 • Kierownictwo Klubu może podjąć decyzję o zamknięciu Klubu, w niektóre święta kościelne, państwowe lub lokalne. Klubowicz będzie o tym poinformowany z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem poprzez informację umieszczoną na terenie Klubu, na stronie  www.zwycieska-fitness.p l , oraz na profilu Facebook.
 • Klub może zostać zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów, napraw lub zabiegów sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz oraz z powodu siły wyższej. W sytuacji zaplanowanego zamknięcia Klubu, kierownictwo poinformuje o tym Klientów z 7-dniowym wyprzedzeniem. Jednocześnie Umowa członkowska oraz miesięczny karnet zostaną automatycznie przedłużone o ilość dni w jakich Klub był nieczynny.
 • Klub zastrzega sobie prawo do ograniczania czasu dostępu do niektórych urządzeń i wyposażenia Klubu z uwagi na konieczność oddania ich do serwisu w celu przeprowadzenia napraw i konserwacji.
 • Zajęcia grupowe odbywają się wg harmonogramu zajęć grupowych znajdującego się na terenie Klubu oraz na stronie  www.zwycieska-fitness.p l.
 • Ilość miejsc na zajęcia grupowe jest ograniczona. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach grupowych jest rezerwacja miejsca na wybrane przez Klienta zajęcia, najwcześniej na 3 dni przez planowaną i wybraną przez siebie formą zajęć grupowych. Rezerwacji na zajęcia można dokonać osobiście w klubie, telefonicznie pod nr tel. 71 7500001 lub online poprzez stronę  www.zwycieska-fitness.pl . Rezerwacja miejsca online możliwa jest tylko w przypadku posiadania aktywnego i opłaconego karnetu bądź członkostwa.
 • Klient zobowiązany jest do odwołania rezerwacji miejsca na wybrane przez siebie zajęcia grupowe najpóźniej na 2 godziny przed planowanymi zajęciami grupowymi danego dnia. Trzykrotne niestawienie się na zajęcia grupowe oraz brak odwołania wcześniejszej rezerwacji, upoważnia Klub do zawieszenia możliwości rezerwacji miejsca na zajęcia na okres 14 kolejnych dni.
 • Pracownicy Zwycięska Gym&Fitness Center mają prawo weryfikować listę uczestników zajęć na podstawie listy rezerwacji znajdującej się w recepcji Klubu.
 • Na zajęcia grupowe Klient zobowiązany jest pojawiać się punktualnie.
 • Spóźnienie się na zajęcia powoduję anulację rezerwacji. W takim przypadku pracownik Zwycięska Gym&Fitness Center ma prawo zaprosić na zajęcia kolejną chętną osobę oczekującą.
 • Klub zastrzega sobie możliwość odmówienia skorzystania z zajęć grupowych osobom, które nie widniały na liście rezerwacji. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy lista rezerwacji na dane zajęcia grupowe nie jest kompletna.
 • Minimalną ilością do przeprowadzenia zajęć grupowych są trzy osoby. Klub zastrzega sobie prawo do odwoływania zajęć grupowych z instruktorem, jeżeli liczba zapisanych osób przynajmniej na dwie godziny przed rozpoczęciem zajęć, nie przekracza trzech osób.
 • Zwycięska Gym&Fitness Center gwarantuje, że zajęcia grupowe będą prowadzone przez instruktorów z odpowiednim doświadczeniem. Aktualny wykaz prowadzących zajęcia przedstawia grafik w siedzibie klubu oraz na stronie internetowej.
 • Zwycięska Gym&Fitnesss Center zastrzega sobie prawo do zmian w grafikach zajęć grupowych oraz do zmiany instruktorów prowadzących zajęcia. Informacje dotyczące zmian dostępne są na tablicach informacyjnych na terenie Klubu, w recepcji Klubu oraz na stronie internetowej  www.zwycieska-fitness.p l.
 • Po zakończonych ćwiczeniach zarówno na salach zajęć grupowych jak i na siłowni, każdy Klient zobowiązany jest do dezynfekcji używanego przez siebie sprzętu bądź urządzeń oraz odłożenia sprzętu na właściwe miejsce.
 • Klub zastrzega sobie prawo zmiany Trenera personalnego lub do zmiany Instruktora na siłowni.
 • W celach bezpieczeństwa Klub Zwycięska Gym&Fitness Center jest obiektem monitorowanym.
 • Klub zastrzega sobie prawo do wizualnego monitoringu w szatniach w obrębie szafek, w holu i na terenie siłowni. Kamery zainstalowane są jedynie w calach bezpieczeństwa i do celów dowodowych, a nagrania mogą stanowić podstawę do pociągnięcia do odpowiedzialności Klubowiczów, wykraczających poza postanowienia Regulaminu obowiązującego na terenie Klubu. Klub oświadcza, iż monitoring prowadzony jest w sposób nienaruszający dóbr osobistych i godności Klientów, a obrazy z kamer przeglądane mogą być wyłącznie przez osoby do tego upoważnione.
 • Rzeczy pozostawione na terenie Klubu, a nieodebrane z recepcji Klubu w terminie jednego miesiąca, zostaną uznane za porzucone, w porozumieniu art. 180 KC, a następnie rozdysponowane.
 • Zwycięska  Gym&Fitness  Center  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  rzeczy pozostawione w szatniach oraz w innych pomieszczeniach na terenie Klubu.
 • Klienci zobowiązani są do przestrzegania porządku, właściwego zachowania się i wyrażania w sposób nie zakłócający innym korzystania z Klubu.
 • Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia.
 • Na terenie Klubu obowiązuje odzież sportowa i zmienne obuwie sportowe.
 • Dla celów higienicznych, w pomieszczeniach treningowych i podczas ćwiczeń, Klient zobowiązany jest do używania własnego ręcznika.
 • Sprzęt do ćwiczeń powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Klub nie ponosi odpowiedzialności za następstwa niewłaściwego jego użytkowania.
 • Zabronione jest rzucanie na terenie siłowni talerzami, sztangami, hantlami i wszelkim innym sprzętem.
 • Osoby niszczące sprzęt, urządzenia przeznaczone do ćwiczeń oraz inne szkody i zniszczenia wyrządzone na terenie Klubu ponoszą odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody.
 • Zwycięska Gym&Fitness Center nie ponosi odpowiedzialności za wypadki będące wynikiem niestosowania się do niniejszego regulaminu, zasad obowiązujących w Klubie, programu ćwiczeń oraz instrukcji zalecanych przez pracowników Zwycięska Gym&Fitness Center.
 • Bez zgody Kierownictwa Zwycięska Gym&Fitness Center zabronione jest wywieszanie plakatów, rozdawanie bądź pozostawianie ulotek na terenie Klubu.
 • Za zgubienie kluczyka do szafki pobierana jest opłata w wysokości 50,00 zł.
 • Klient korzysta z usług Klubu na własna odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem Klubu żadnych roszczeń z tytułu kontuzji lub utraty zdrowia doznanej na terenie Klubu, chyba, że zostało to spowodowane przez Klub lub jego personel w sposób zawiniony.
 • Klient zobowiązany jest do zapoznania się przed rozpoczęciem ćwiczeń z zasadami użytkowania urządzeń, a także do wykonywania ćwiczeń zgodnie z zaleceniami pracowników Klubu.
 • Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną na osobie i mieniu, wyrządzona przez innych użytkowników Klubu bądź osoby trzecie znajdujące się na terenie Klubu.
 • Na  terenie  Klubu  obowiązuje  całkowity  zakaz:  palenia  tytoniu,  wnoszenia, spożywania oraz sprzedawania alkoholu, środków odurzających, narkotyków, wnoszenia i używania przedmiotów niebezpiecznych, wnoszenia na sale fitness i siłownie szklanych butelek i innych szklanych przedmiotów. Klienci nie stosujący się do zapisu niniejszego punktu, zostaną w trybie natychmiastowym pozbawieni możliwości przebywania na terenie Klubu oraz korzystania z usług Klubu.
 • Klub zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług na rzecz Klubowicza bez podania przyczyny. W tym przypadku Klub zobowiązuje się do zwrotu części abonamentu, który nie został wykorzystany przez Klienta. Klient nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.
 • W przypadku Pań będących w ciąży, a chcących korzystać z klubu, konieczne jest dostarczenie do klubu zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do ćwiczeń. Stosowne oświadczenie winno być dostarczane do klubu w każdym rozpoczynającym się trymestrze ciąży.
 • Klub zastrzega sobie możliwość zmiany lub aktualizację Regulaminu Klubu. O zmianie lub aktualizacji Regulaminu Klubu, Klient zostanie poinformowany bezpośrednio w klubie oraz na stronie www.zwycieska-fitness.pl.
 • Klient korzystający z siłowni zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania

Regulaminu siłowni znajdującego się na terenie siłowni klubu Zwycięska Gym&Fitness Center.

 • Klient korzystający z saun znajdujących się na terenie Klubu, zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania Regulaminu Sauny.
 • Dane osobowe Klientów będą przetwarzane przez Spółkę zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie danych Osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz.926).
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do celów związanych z realizacją podpisania umowy, zakupu karnetu, zakupu wejścia jednorazowego lub darmowego jednorazowego wejścia do Klubu.
 • honoruje karty MultiSport Plus, Senior oraz Student od Benefit Systems .Użytkownik, przy każdorazowym skorzystaniu z wyżej wymienionej oferty, jest zobowiązany, każdorazowo, do okazania na Recepcji dowodu tożsamości wraz z kartą. Posiadacz karty, jednorazowo, zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania stosownej ankiety, Oświadczenia, zapoznania się z Regulaminem Klubu i jego podpisania.
 • Klub ZWYCIĘSKA GYM&FITNESS CENTER, jest partnerem  Medicover Sport (dawniej OK System) – honoruje karty sportowe tego dostawcy. Posiadacz karty, jednorazowo, zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania stosownej ankiety, Oświadczenia, zapoznania się z Regulaminem Klubu i jego podpisania.
 • Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, zmiany, uzupełniania i usuwania